Oferta – Zakres działalności:

Centrum Rachunkowości i Podatków

W ofercie Centrum Rachunkowości i Podatków znajduje się obsługa zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego jak i osób fizycznych.

Kompleksowość usług gwarantuje również reprezentowanie klientów przed instytucjami państwowymi takimi jak Urząd Skarbowy, ZUS czy GUS.

Celem świadczonych przez nas usług jest pomoc w osiągnięciu sukcesu przez naszych Klientów.

 

W związku z powyższym w ofercie Centrum Rachunkowości i Podatków znajdziecie Państwo:

 

 • prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych ( PIT,CIT,VAT)
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu
 • prowadzenie karty podatkowej
 • rozliczanie podatkowe osób fizycznych (PIT)
 • ewidencja Środków trwałych
 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • tworzenie planu kont
 • prowadzenie płac (listy płac) dla pracowników
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • sporządzaniu deklaracji do US
 • sporządzanie deklaracji do ZUS
 • reprezentowaniu klienta przed urzędem Skarbowym, ZUS i Sądem w sprawach związanych z aktualizacją działalności (regon, NIP, KRS)
 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych
 • wypełnianie wniosków kredytowych do banku
 • wypełnianie sprawozdań statystycznych (GUS)
 • odbiór dokumentów od klienta

Księgowość (KPiR) już od 100 zł / miesięcznie

Księgi handlowe, KPiR, Ryczałt ewidencjonowany

Obsługa księgowa:

Klientom zobowiązanym do prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości (pełna księgowość) oferujemy:

 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem klienta,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • bieżący monitoring oraz dokonywanie płatności,
 • przygotowanie faktur sprzedaży,
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi,
 • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.

Klientom prowadzącym uproszczoną księgowość oferujemy:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym: ewidencjonowanie dokumentów zakupu, ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży oraz ewidencjonowanie dokumentów wewnętrznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przygotowanie planu amortyzacji,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie rejestru przebiegu samochodów,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
 • sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych,
 • odbiór dokumentów,
 • roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie ewidencji podatkowych,
 • obsługa rejestru należności i zobowiązań
 • fakturowanie sprzedaży oraz przygotowywanie dokumentów magazynowych.

Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę

Usługi kadrowo płacowe

Obsługa kadrowa, obsługa płacowa, ZUS, RMUA, PFRON

Rzetelne zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników, profesjonalnie prowadzona dokumentacja kadrowa z zachowaniem poufności danych to niezbędny warunek właściwych relacji między pracodawcą a pracownikami.

Oferujemy możliwość uwolnienia się od uciążliwych obowiązków związanych z rozliczaniem płac i administracją kadrową. Przejmując wykonywanie obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników zapewniamy naszym Klientom możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności.

Obsługa kadrowa:

 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych,
  prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

Obsługa płacowa:

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie i wysyłanie do właściwego urzędu miesięcznych deklaracji podatkowych PIT – 4,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11/8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT – 40

Wykonywanie biznes planów przedsięwzięć inwestycyjnych

Doradztwo prawno księgowe

Poprzez współpracę z jedną z wiodących Kancelarii Prawniczych w Krakowie pomagamy w rozwiązywaniu gospodarczych problemów klientów, podnosząc przez to ich efektywność działania, zwiększając konkurencyjność oraz wyzwalając istniejący potencjał wzrostu. Udzielamy kompleksowej pomocy w skomplikowanych problemach księgowych, podatkowych i gospodarczych.

Poprzez indywidualne i elastyczne podejście do każdego problemu klienta, szybkości działania, zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie poufności oraz umiejętność zdobywania informacji biznesowej jesteśmy szczególnie skuteczni w sytuacjach kryzysowych.

 • wykonywanie biznes planów przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • wykonywanie analiz efektywności bieżących źródeł finansowania i rekomendacja zmian w istniejącej strukturze finansowania,
 • dostarczanie optymalnych rozwiązań podatkowych,
 • analiza optymalnych formy prowadzenia działalności gospodarczej, analiza możliwości i korzyści stosowania outsourcingu oraz przeprowadzenie jego wdrożenia,
 • prowadzenie bieżącego nadzoru administracyjnego i finansowego.
 • pełne zaangażowanie w sprawy i problemy Klientów

  Reprezentacja we wszelkich urzędach i instytucjach

  Szeroki zakres oferowanych usług

  Cennik