Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.ksiegowosc-pawlak.pl jest Centrum Rachunkowości i Podatków Biegły Rewident Bożena Pawlak; z siedzibą: 05-120 Legionowo, ul. Hetmańska 6/1A, NIP 5361016574; Regon 145816930, zwane w dalszej części Polityki Prywatności jako Centrum Rachunkowości i Podatków.

1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).

2. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW jest:
a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji przez CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń mailowych oraz analiza statystyczna prowadzona przez CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW ;
b) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW wydania danych osobowych Użytkownika;

3. Dane Użytkowników będą przechowywane przez CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW przez cały okres trwania umowy z CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW i okres świadczenia przez CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW usługi na rzecz Użytkownika CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW.
Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane przez CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.

5. Prawa Użytkownika CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW:
a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW przetwarza dane Użytkownika,
b) uzyskanie przez Użytkownika od CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW kopii jego danych osobowych.
c) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie,
d) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,
e) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW w celu wyjaśnienia,
f) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.
g) Użytkownik może zrealizować swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych, poprzez przysłanie oświadczenia woli na adres w tym e-mailu. Prosimy o użycie adresu e-mail, który wskazał/a Pani/Pan podczas dobrowolnego swoich podania danych osobowych w trakcie wyrażania zgody.